Tevékenységi körök

A körmendi közjegyzői iroda szolgáltatási köre (hatásköre) megegyezik a Magyarországon működő más közjegyzők tevékenységi körével:

- hagyatéki eljárás
- szerződések (ingatlan-ügyletek, adásvétel, ajándékozás, csere, tartás és életjáradék, ráépítés, bérlet, haszonbérlet, társasház, hitel, kölcsön, lízing, kezesség, zálog, házassági vagyonjog, öröklésről lemondás, rendelkezés várt örökségről, engedményezés, támogatás igénybevétele, bármely kérdésben a felek között létrejövő megállapodások stb.)
- nyilatkozatok (bármely kötelezettségvállalás, adós, kezes, lízingbevevő, támogatásban részesülő tartozáselismerése, meghívólevél, haszonélvezetről lemondás, kiköltözés, élettársi kapcsolat, reprodukciós eljárás, előzetes jognyilatkozatok stb.)
- európai végrehajtható okiratok
- meghatalmazás
- végrendelet és visszavonása, öröklési szerződés, Végrendeletek Országos Nyilvántartása (VONY)
- hitelesítések (aláírási címpéldány, névaláírás-hitelesítés, másolat-hitelesítés stb.)
- ténytanúsítványok (árverés, sorsolás, pályázatbontás, nyilvántartás tartalma, meghatározott cselekmény, állapot stb.)
- hiteles cégkivonat
- hiteles tulajdoni lap másolat
- fizetési meghagyás
- jogerős fizetési meghagyás alapján végrehajtás elrendelése
- európai fizetési meghagyás
- közjegyzői okiratok végrehajtási záradékolása
- közjegyzői eljárásban kötött egyezségek végrehajtásának elrendelése
- elveszett vagy eltulajdonított értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása
- bizalmi őrzés és letét
- okirat megőrzése
- előzetes bizonyítás
- igazságügyi szakértő kirendelés
- élettársi nyilatkozatok nyilvántartása
- a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése
- váltóóvás
- cégalapítás, társasági szerződés módosítása, üzletrész adásvétele

- közreműködés a hitelbiztosítéki nyilvántartásban (HBNY)
- Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartása (HVSZNY)
- külföldi eljárás céljára tett peren kívüli eskü és fogadalom

- egyezségi eljárás

A Magyarországon működő közjegyző a fenti hatásköreit azokban az ügyekben láthatja el, amelyekre nézve joghatósága van és amelyekben illetékességgel rendelkezik.

 

Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 9.00-12.00, 13.00-16.00, péntek: 9.00-12.00